Prawo do odstąpienia od umowy

1. Na warunkach określonych ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupujący  może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu KZ bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zamówionego towaru.

2. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na
stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

3. Towary zwracane przez Kupującego nie powinny być uszkodzone, ani nosić śladów użycia. Towar do zwrotu przyjmujemy wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Sklep KZ gwarantuje Kupującemu, który skorzysta z w/w prawa odstąpienia zwrot kwoty równej cenie towaru. W przypadku gdy zwrot pieniędzy ma nastąpić na  rachunek bankowy inny niż rachunek, z którego korzystał Kupujący przy dokonywaniu zapłaty za towar, Kupujący zobowiązany jest do podania numeru rachunku, na który ma być dokonany zwrot.

6. Koszt odesłania towaru ponosi w całości Kupujący.

Pobierz formularz